1.  Algemene bepalingen

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

A   Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AtexLicht B.V. handelend onder AtexLicht gevestigd te Raamsdonksveer, kantoorhoudende te 4941 VX Raamsdonksveer aan de Zalmweg 1b, Kamer van Koophandel Tilburg, Handelsregisternummer 18132260.
B   Opdrachtgever: de onderneming die aan leverancier een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van enkele diensten heeft verstrekt en die de algemene voorwaarden van leverancier heeft aanvaard.
C   Goederen: alle producten die leverancier in zijn verkoopassortiment heeft opgenomen of zullen worden opgenomen, hieronder mede begrepen het verrichten van diensten.


2.  Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met leverancier af te sluiten overeenkomsten en op alle door leverancier gedane aanbiedingen.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien leverancier daarmede schriftelijk heeft ingestemd.
2.3 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
2.4 Over bepalingen die, in een zekere situatie of onder zekere omstandigheden, blijken nietig te zijn, zullen partijen te goeder trouw onderhandelingen voeren teneinde te dienaangaande een nieuwe regeling te treffen die de intentie van partijen zo veel mogelijk weergeeft.

 

3.  Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij leverancier het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.
3.2 Iedere aanbieding blijft dertig (30) dagen geldig, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen.
3.3 Alle bij de aanbieding verzonden brochures/prijslijsten en alle daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters e.d. alsmede alle andere schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk intellectueel eigendom van leverancier. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of aan derden, op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of te vervreemden.
3.4 Het gebruik van bij de aanbieding verstrekte informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.
3.5 Op eerste verlangen van leverancier en voorts in geval geen overeenkomst tot stand komt, dient alle informatie onmiddellijk aan leverancier geretourneerd te worden.


4.  Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever komt eerst tot stand, nadat en voor zover leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en leverancier is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst.
4.2 De inhoud van de opdrachtbevestiging bepaalt volledig de aard en de omvang van de overeenkomst, tenzij opdrachtgever onmiddellijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging bezwaar maakt tegen het in de opdrachtbevestiging bepaalde.


5.  Levering

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt als plaats van aflevering de fabriek/het magazijn van leverancier. De goederen zijn vanaf het moment van aflevering, dan wel vanaf het moment dat opdrachtgever de goederen in ontvangst had behoren te nemen, voor risico van opdrachtgever. Kosten en schaden voor leverancier, voortvloeiende uit de niet tijdige inontvangstneming van de goederen door opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever.
5.2 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt leverancier ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet tijdige levering, door welke oorzaak dan ook, opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
5.3 Bij overschrijding van de levertijd is opdrachtgever gerechtigd bij aangetekend schrijven leverancier in verzuim te stellen, waarbij aan leverancier een termijn van ten minste dertig (30) dagen dient te worden gegund de opdracht alsnog uit te voeren. Indien leverancier gedurende deze termijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat leverancier enige schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd wordt.
5.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere levering een vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet tijdig ten behoeve van leverancier wordt verschaft, is leverancier bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren.
5.5 Leverancier is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Opdrachtgever is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.

 

6.  Prijzen

6.1 De door leverancier opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en afhankelijk van prijsverandering door toeleveranciers van leverancier, valutakoersschommelingen en/of andere factoren welke prijsbepalend zijn.
6.2 Alle prijzen luiden in de voor Nederland geldende valuta en zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten en overheidsheffingen. Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en voor de vastgestelde condities.
6.3 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten.
6.4 Indien leverancier met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien leverancier kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
6.5 Indien de prijsverhoging meer dan tien procent (10%) bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

7.  Reclame

7.1  Opdrachtgever is verplicht bij inontvangstneming van de goederen te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien leverancier aan opdrachtgever lampen heeft geleverd, is opdrachtgever verplicht de werking van de lampen te controleren. Klachten met betrekking tot niet-werkende lampen en andere zichtbare gebreken kunnen uitsluitend middels reclame geldend worden gemaakt. Reclames worden door leverancier alleen dan aanvaard, indien deze bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan leverancier zijn gedaan en binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen danwel terbeschikkingstelling van de goederen door leverancier zijn ontvangen. Na eventuele verwerking van de goederen door of vanwege opdrachtgever of door derden is reclame niet meer mogelijk.
7.2 Reclames betreffende geringe, in deze handel gebruikelijke, onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid worden niet geaccepteerd.
7.3 Reclames die betrekking hebben op specifieke kwaliteitseisen van opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij die eisen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij het plaatsen van de order en deze schriftelijk door leverancier zijn aanvaard.
7.4 Reclames over facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden ingediend en binnen vijf (5) werkdagen na verzenddatum van de facturen door leverancier te zijn ontvangen.
7.5 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door leverancier in behandeling genomen.
7.6 Indien de reclame door leverancier gegrond wordt bevonden, dan is leverancier uitsluitend hetzij verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, hetzij aan opdrachtgever een redelijke prijsreductie aan te bieden, zulks naar keuze van leverancier, zonder dat opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
7.7 Indiening van een reclame ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van leverancier.

 

8.  Betaling

8.1 Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden middels storting ten gunste van een door leverancier aan te wijzen bankrekening binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
8.2 Indien betaling niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is leverancier gerechtigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente te berekenen over het nog openstaande bedrag, alsmede buitengerechtelijke incassokosten.
8.3 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van opdrachtgever conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 226,89.

 

9.  Garantie

9.1 Leverancier verleent op door haar geleverde armaturen voor zoveel en voor zolang als leverancier garantie van haar toeleveranciers heeft kunnen bedingen. Leverancier verleent op door haar aan opdrachtgever geleverde lampen geen garantie, behoudens de mogelijkheid van reclame ingevolge het bepaalde in artikel 7. Een gebrek dient binnen vijf (5) werkdagen na het ontstaan c.q. bemerken ervan duidelijk omschreven bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan leverancier zijn kenbaar gemaakt.
9.2 Gebreken in geleverde goederen welke onder de garantie vallen, worden, uitsluitend ter beoordeling van leverancier, hetzij hersteld dan wel door levering van deugdelijke producten vervangen.
9.3 Alle garantieaanspraken vervallen indien opdrachtgever zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan de goederen (laat) verricht(en) dan wel de goederen niet nauwkeurig gebruikt volgens de voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor de goederen zijn bestemd.
9.4 Gebreken, ontstaan tengevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten de controle van leverancier liggende oorzaken, vallen niet onder de garantiebepalingen.
9.5 Niet nakoming door opdrachtgever van diens verplichtingen, ontheft leverancier van zijn garantieverplichtingen. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadeplicht.

 

10.  Aansprakelijkheid

10.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de goederen.
10.2 Ieder advies of aanbeveling, gegeven door of vanwege leverancier, met betrekking tot de opslag, de verwerking, het gebruik en/of verbruik van de goederen geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van het advies geschiedt voor eigen risico van opdrachtgever. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit hierboven vermelde adviezen en/of aanbevelingen.
10.3  Indien en voor zover ingevolge wettelijke bepalingen aansprakelijkheid van leverancier voortvloeit, zal de aansprakelijkheid van leverancier, op welke wijze ook ontstaan, beperkt zijn tot het bedrag van de door de assuradeur van leverancier in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. Leverancier zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van gevolgschade, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, winstderving en/of gemiste besparingen.
10.4 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en leverancier aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


11.  Overmacht

11.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan leverancier toe te rekenen omstandigheid, die aan een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat.
11.2 Indien er sprake is van overmacht kan na een periode van twee (2) maanden de opdracht door opdrachtgever bij aangetekend schrijven ontbonden worden.
11.3 In geval van tijdelijke of blijvende overmacht is leverancier gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden.
11.4 Onder overmacht wordt onder meer verstaan boycot, werkstaking, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, inbeslagname of invordering door burgerlijke of militaire autoriteiten, oproer, burgeroorlog, oorlog, mobilisatie, sabotage, transportbelemmeringen en/of invoerbelemmeringen.


12.  Eigendomsvoorbehoud

12.1 De geleverde goederen blijven onvoorwaardelijk eigendom van leverancier, totdat opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de door leverancier gedane levering aan leverancier is verschuldigd, inclusief renten en kosten,
volledig heeft betaald.
12.2 Ingeval opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hij surséance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, er bij hem beslag is gelegd of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit, is leverancier gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

13.  Verzuim van opdrachtgever

Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, aanvraag van surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van alle met opdrachtgever afgesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

14.  Afnameverplichting

14.1 Opdrachtgever is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever weigert de producten in ontvangst te nemen, is leverancier gerechtigd opdrachtgever bij aangetekend schrijven in verzuim te stellen, waarbij aan opdrachtgever alsnog een termijn van veertien (14) dagen wordt gegund de producten alsnog in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever nalaat de producten gedurende de haar gegunde termijn in ontvangst te nemen, is leverancier gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan dan wel, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. 
14.2 Kosten en schaden van leverancier voortvloeiende uit de niet-tijdige inontvangstneming van de producten door opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Indien de overeenkomst tengevolge van het niet in ontvangst nemen van de producten wordt ontbonden, wordt onder schade mede begrepen de door leverancier gederfde winst. Als door leverancier gederfde winst geldt het verschil tussen de door leverancier en opdrachtgever overeen­gekomen verkoopprijs en de door leverancier van derden met betrekking tot de producten ontvangen koopprijs, met een minimum van vijfentwintig procent (25%) van de overeengekomen verkoopprijs.

 

15.  Overige bepalingen

15.1 Op alle overeenkomsten met leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en leverancier met betrekking tot overeenkomsten waarop de onderhavige algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda.
15.3 Voor spoedeisende zaken kan door partijen aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda in kort geding een voorlopige voorziening worden gevraagd.

 

januari 2018